Fiiliskuva
 

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on nuoriso-, kansalais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää nuorten mielenterveyttä sekä ehkäistä nuorten mielenterveyden ongelmia.

3§ Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • harjoittaa tiedotustoimintaa,
 • toteuttaa alueellaan sekä hyvinvointi- että psykososiaalisia tukipalveluja,- ylläpitää toimialueellaan kriiskeskusta,
 • toteuttaa vapaaehtoistoimintaa,
 • toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä kehittämishankkeita,
 • tarjota koulutusta ja työnohjausta,
 • järjestää koko elämänkulkua koskevaa liikunta-, kulttuuri- ja sivistystoimintaa,
 • toimia yhteistyössä mielenterveyttä edistävien sekä nuorisojärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sekä
 • osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön.

4§ Yhdistyksen talous

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi toteuttaa mielenterveystyöhön liittyviä palveluja omana elinkeinotoimintana, erillisen yhtiön kautta tai yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, osakeyhtiöiden osakkeita sekä palkata työntekijöitä.

5§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä; ei kuitenkaan silloin, kun erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamisen laiminlyöminen.

7§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisille henkilöille, opiskelijoille tai muutoin vähävaraisille ja oikeustoimikelpoisille yhteisöille, jotka ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8§ Hallitus

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli hallitus yksimielisesti niin päättää.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kuuteen (0-6) varajäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että toinen on erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että heistä lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen taloutta hoidetaan hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä joulukuun loppuun mennessä. Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai yhdistyksen verkkosivuilla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Kullakin varsinaisella henkilö- ja yhteisöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

12§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • hyväksytään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on kolme (3) kuukautta, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle käytettäväksi nuorten mielenterveystyöhön.