Fiiliskuva
 

Vapaaehtoisten rekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § | Laatimispäivä 23.5.2018 | Päivitetty 17.12.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
Y-tunnus 2441840-1
Elimäenkatu 26, 00520 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Laanterä, toiminnanjohtaja
Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
Elimäenkatu 26, 00520 Helsinki
puh. 050 573 5380
kalle@yeesi.fi

3. Rekisterin nimi

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry:n vapaaehtoisten rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste (rekisterin käyttötarkoitus)

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry:n henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu huolehtia vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on (esimerkkejä):

  • yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
  • varainhankinta
  • sähköinen ja suoramarkkinointi (vain suostumuksen antaneille)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, syntymävuosi, vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen päivämäärä, toivottu viestintätapa, henkilöä kiinnostavat vapaaehtoistoiminnan muodot sekä onko Yeesin jäsen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry:n verkkosivuston kautta rekisteröityneistä käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaisen tietojen luovutukset

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja vähintään siihen asti, kunnes rekisteröity ilmoittaa, ettei halua enää toimia vapaaehtoisena, huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta, vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.