Fiiliskuva
 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § | Laatimispäivä 23.5.2018 | Päivitetty 17.12.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
Y-tunnus 2441840-1
Elimäenkatu 26, 00520 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Laanterä, toiminnanjohtaja
Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
Elimäenkatu 26, 00520 Helsinki
puh. 050 573 5380
kalle@yeesi.fi

3. Rekisterin nimi

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry:n tapahtumailmoittautumiset rekisteri, jota Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä ilmoittautumis- ja henkilötietoja voidaan käyttää myös Yeesin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvän viestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä Yeesin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyviin markkinointitoimenpiteisiin.

Kyselyillä kerättyjä henkilötietoja käsitellään tutkimus- tai selvitystarkoituksiin nuorten mielenterveyttä edistävien palveluiden edistämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi henkilötietoja käytetään arvontojen järjestämiseen.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä siten sitoutua tapahtumaan osallistumisen mahdollistavaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä johonkin Yeesin tapahtumaan tai koulutukseen ilmoittautuneen antamia, tapahtuman tai koulutuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Nämä rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot tai muut tapahtuman toteuttamisen kannalta oleelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry:n verkkosivuston kautta rekisteröityneistä käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkolomaketta käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien ja ulkopuolisten tapahtuman toteutukseen liittyvien palveluntarjoajien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi, sekä laskutuksen osalta lain velvoittamat kuusi vuotta. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritellyt säilytysajat ovat kuluneet.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta, vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.