Lausunto VANUPO 2020-2023-luonnoksesta

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry kiittää mahdollisuudesta lausua VANUPO 2020-2023 -luonnoksesta ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa.

  • Yeesi pitää todella hyvänä lähtökohtana, että nuorten osallisuuden vahvistaminen on nostettu yhdeksi VANUPOn päätavoitteista. Lisäksi kiitämme ihmisoikeuskasvatukseen sekä yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen kohdennetuista toimenpiteistä, jotka osaltaan edistävät nuorten hyvinvointia.
  • Nuorten mielenterveys on jo esillä VANUPO-luonnoksessa, mutta toistaiseksi näkökulma on liian suppea ja hyvin ongelmakeskeinen. Kritisoimme sitä, että mielenterveyden edistämiseen ei luonnoksessa kohdenneta riittäviä toimenpiteitä. 
  • Monet VANUPOn toimenpiteistä on luonnoksessa kohdistettu oppilaitosympäristöihin. Mielenterveyden edistämistä ja siihen liittyvää osaamista tarvitaan kuitenkin kaikissa muissakin nuorten toimintaympäristöissä, myös vapaa-ajalla. 

Mielenterveyden edistäminen kärkeen!

Nuorten mielenterveyden edistämiselle ei ole suunnattu riittäviä toimia, vaikka se on noussut keskeisenä teemana esiin niin hallitusohjelmassa kuin OKM:n VANUPOa koskevassa nuorten kuulemisessa sekä lukuisissa tutkimuksissa. Nuorten kuulemisessa esiin nousseet teemat ja painotukset, kuten mielen hyvinvointi, päihteet ja pelaaminen, eivät nyt näy esimerkiksi osaamiskeskusten painopisteissä laisinkaan. Mielenterveyden edistäminen, mikä käsittää muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista, itsetuntemuksen kehittämistä ja avun hakemisen ja huolista puhumisen taitoja, vaatii osaamista ja työvälineitä, joille on selvä tarve nuorisotyön kentällä. 

Nuorten mielenterveys ja osallisuus eivät vahvistu automaattisesti jossakin toiminnassa mukana olemisella, vaan ammattilaisille tulee tarjota se tieto, työvälineet ja osaaminen, jota laadukas ja hyvinvointia tukeva kohtaaminen vaatii. Mielenterveyden edistäminen on tärkeä osa nuoren kokonaisvaltaista kohtaamista ja systemaattisesti tehtynä se ehkäisee syrjäytymistä. Kokemus omasta pärjäämisestä, vaikuttamisen mahdollisuuksista ja yhteisöön kuulumisesta ovat kaikki tekijöitä, joihin mielenterveyden edistämisellä tähdätään, ja siksi sen kuuluu olla VANUPOn tavoitteiden kärjessä!  

Panostusta vapaa-ajan toimintaympäristöihin!

Panostukset matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin erityisesti koulujen ja oppilaitosten yhteydessä ovat tärkeitä ja välttämättömiä. Kuitenkin nuorten elämässä on monia muitakin tärkeitä ympäristöjä, joissa tulisi olla (ja usein onkin enemmän) aikaa, valmiuksia ja mahdollisuuksia nuoren yksilöllisempään kohtaamiseen ja epäformaaliin aikuisten ja nuorten väliseen vuorovaikutukseen. Toivommekin, että ohjelmassa kohdennettaisiin tavoitteita ja toimenpiteitä vahvemmin myös oppilaitosten ulkopuolelle, ja yhteistyöhön ohjattaisiin myös muiden toimijoiden kuin oppilaitosten kanssa. Tietoa ja osaamista mielenterveyden edistämisestä tarvitaan laajasti kaikissa nuorten toimintaympäristöissä, myös vapaa-ajalla.

Kohtaaminen luo perustan osallisuudelle!

Toivomme, että osallisuus ymmärrettäisiin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia laajemmassa merkityksessä. Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset syntyvät itselle merkityksellisten asioiden äärellä ja vuorovaikutuksessa tärkeiksi koettujen ihmisten kanssa, oli konteksti mikä tahansa. Jos halutaan lisätä nuorten aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta, on varmistettava, että jokainen nuori taustastaan riippumatta saa arjessaan tarvitsemaansa kuuntelua, ymmärrystä, tukea, kannustusta ja hyväksyntää, joista rakentuu kokemus omasta merkityksellisyydestä ja tärkeydestä osana yhteisöjä ja yhteiskuntaa. Tämä on nuorisotyön ydintä, jolle tulee taata riittävät resurssit ja tuki. 

VANUPOn 3. osasta Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry lausuu kunnioittaen seuraavaa: 

Olemme tyytyväisiä siihen, että osaamiskeskusten roolia ja kokonaiskoordinaatiota pyritään selkeyttämään. Kuitenkin kritisoimme sitä, että ehdotetut painopisteet on jaoiteltu pitkälti olemassa olevien toimintamuotojen mukaan sen sijaan, että ne ohjaisivat tiedon ja osaamisen kehittämiseen teemallisesti tai ilmiö/tavoitelähtöisesti. Vaikka kuhunkin nuorisotyön muotoon liittyy omia erityiskysymyksiään, ovat tärkeimmät nuorten elämää ja hyvinvointia koskettavat ilmiöt alaa sekä eri hallinnonaloja läpileikkaavia. Ehdotettu osaamiskeskusrakenne ei ohjaa tarpeeksi työmuotojen rajoja ylittävään yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen sekä yhteisten pintojen tutkimiseen ja yhteiskehittämiseen. Lisäksi nuorten mielenterveyden edistäminen puuttuu osaamiskeskusten painopisteistä kokonaan. 

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Tilaa Yeesi-postia
 

Uutiskirje

Tilaa Yeesi-postia!

Yeesi-posti on uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista asioista, saavutuksista ja hauskoista tempauksista. Tilaa kirje ja pysyt kärryillä siitä, mitä Yeesissä tapahtuu.

 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
Yeesi on nykyään myös Discordissa

Blogi

Yeesi on nykyään myös Discordissa

Tiedämme, että moni nuori viettää aikaa Discordin maailmassa ja näin ollen näemme, että on myös Yeesin aika siirtää toimintaansa sinne.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter InstagramDiscord
x