Nuorten Mielenterveysseura - Yeesi ryn lausunto Mielenterveysstrategia 2020-2030 luonnoksesta

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelman luonnoksesta, ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa.

  • Yeesi pitää valituissa painopisteissä näkyvää vahvaa mielenterveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmaa erinomaisena.
  • Kiitämme erityisesti strategialuonnoksen linjauksesta lisätä mielenterveysosaamista ja -taitoja varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
  • Yeesi kritisoi sitä, että ehdotetut toimenpiteet uhkaavat jäädä turhan sirpaloituneiksi ja vastuunjaon kannalta epäselkeäksi.
  • Strategian jalkauttamiseksi olisi hyvä vastuuttaa eri painopisteet lukuisten hallinnonalojen sijasta yksittäisille ministeriöille.

1. Mielenterveyslinjaukset

Linajus 1: Mielenterveys pääomana

Ehdotetut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hyviä. Erityisesti kirjaukset 2. (lisätään mielenterveysosaamista ja -taitoa kouluissa ja oppilaitoksissa), 5. Yhteisöllisen hyvinvoinnin lisäämisestä asuinalueilla, ja 7. Järjestöjen roolin ja ammattitaidon tärkeydestä tavoitteiden saavuttamiseksi.

On erittäin tärkeää että mielenterveyden edistämisessä keskitetään huomiota yhteisöllisen hyvinvoinnin luomiseen muissakin yhteisöissä kun oppilaitoksissa ja työelämässä. Tällä tavoin strategia saavuttaa paremmin myös syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia, kuten NEET- nuoria.

Linjaus 2: Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa

Nuorten Mielenterveysseura - Yeesi ry kiittää siitä, että lapset ja nuoret ovat nostettu erilliseksi painopisteeksi mielenterveysstrategiassa. Lapset ja nuoret ovat mielenterveystaitojen ja voimavarojen karttumisen kannalta tärkeässä mutta myös haavoittuvassa kohdassa, ja siksi juuri heidän mielenterveyden huomioiminen on panostus koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Kirjauksessa 5. (taataan lapsille ja nuorille mahdollisuudet harrastaa kiinnostuksen mukaisesti) olisi hyvä korostaa kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja kuntien elintärkeä työtä harrastustakuussa.

Kirjauksessa 6. mainitaan nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Yeesi ehdottaa, että nuorten syrjäytymisen ehkäisy nostetaan erilliseksi toimeenpiteeksi, ja toimeenpiteen yhteyteen liiteetään syrjinnän vastainen työ. Mielenterveyden edistämisen kannalta on elintärkeää, että rasismia, trans- ja homofobiaa ja kaikenlaista muuta syrjintää kokevien nuorten mielen hyvinvointia edistetään pyrkimällä strategisesti syrjinnän kitkemiseen.

Pidämme erittäin tärkeänä kirjausta 7. (koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta), sekä kirjauksen 8. (haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, sekä opiskelijoiden kokema opiskeluun liittyvä stressi.) Opiskelijoiden kokeman opiskeluun liittyvän stressin lisäksi, olisi syytä mainita opiskelu-uupumuksen vähentäminen.

Kirjauksessa 9. (tuetaan molempien vanhempien mielenterveyttä jo raskausaikana) on myös tasa-arvokysymys että mahdollinen ei-synnyttävä vanhempi saa tukea ja apua, jotta tuetaan koko perheen hyvinvointia.

Linjaus 3: Mielenterveysoikeudet

Puhuttaessa kaikkien yhtäläisestä oikeudesta toimeentuloon ja sosiaaliturvaan, on hyvä huomioida nuoret - erityisesti opiskelijat, joiden köyhyysriski on Suomessa kasvanut muihin ikäluokkiin verrattuna.

Kirjauksessa 3. olisi syytä ulottaa syrjinnän ilmiöiden seuraaminen myös oppilaitoksiin ja työelämään. Mielenterveysoikeuksien kannalta yhdenvertaisuuden toteutuminen on keskeistä, ja sen esteenä on rakenteelliset ongelmat opiskelijoiden ohjaamisessa eri aloille, sekä työelämään pääsyn estäminen syrjivin perustein.

Linjaus 4: Ihmisten tarpeiden mukaiset laaja-alaiset palvelut

Kirjauksessa 2. (-- kehitetään käytäntöjä, joilla erikoissairaanhoito ohjaa ja tukee perustason palveluissa (tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset sekä lasten ja nuorten perustason palvelut) toteutettavaa hoitoa.) Olisi hyvä korostaa lasten ja nuorten perustason palveluissa, että palvelut pyritään tuottamaan siten, että lasta tai nuorta ei pompoteta.

Linjaus 5: Hyvä mielenterveysjohtaminen

Ehdotetut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hyviä, erityisesti kirjaus 1. (Luodaan yhteistyörakenteet eri hallinnonalojen ja järjestöjen sekä muun kansalaistoiminnan välillä valtioneuvostossa, maakunnissa ja kunnissa. Sovitaan yhteistyön johtamiskäytännöistä.)

2. Itsemurhien ehkäisyohjelma

Nuorten Mielenterveysseura - Yeesi pitää ohjelman luonnosta hyvänä, eikä meillä ole lausuttavaa ohjelmasta.

On erittäin tärkeää, että mielenterveydelle saadaan valtiollinen alleviivaus!

Yeesi ry pitää mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa vastaavan ohjaus- ja asiantuntijaryhmän luonnosta pääosin hyvin valmisteltuna ja kiittää perusteellisesta työstä. Mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus yli hallituskausien on keskeistä ihmisten hyvän mielenterveyden edistämisessä, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä sekä niiden hoidossa.

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Tilaa Yeesi-postia
 

Uutiskirje

Tilaa Yeesi-postia!

Yeesi-posti on uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista asioista, saavutuksista ja hauskoista tempauksista. Tilaa kirje ja pysyt kärryillä siitä, mitä Yeesissä tapahtuu.

 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
Yeesi on nykyään myös Discordissa

Blogi

Yeesi on nykyään myös Discordissa

Tiedämme, että moni nuori viettää aikaa Discordin maailmassa ja näin ollen näemme, että on myös Yeesin aika siirtää toimintaansa sinne.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter InstagramDiscord
x